Witold Sieczkowski

Pseudonim
Biały
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1919 lub 1917
Data i miejsce śmierci
1 czerwca 1949
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Pochodził z Grodna lub okolic. Urodził się w roku 1919 r., chociaż w jednym z dokumentów widnieje 1917 r. Był w konspiracji niepodległościowej od 1940 r., prawdopodobnie w ZWZ-AK. Taki zapis istnieje w dokumentach NZW. W połowie 1946 r. jako repatriant osiadł z żoną i córką w Szczecinie, gdzie pracował jako motorniczy tramwaju. Do NZW na północnym Mazowszu miał trafić poprzez kuzyna Czesława Rudzińskiego „Michała”, żołnierza z oddziału „Dęba” – Witolda Boruckiego. „Biały” trafił latem 1947 r. do KP „Mściciel”, dowodzonej właśnie przez Boruckiego, stając się z biegiem czasu jednym z jego najbliższych współpracowników. 22 listopada 1947 r. rozkazem „Dęba” został dowódcą II patrolu w KP „Mściciel”, natomiast z dniem 1 kwietnia 1948 r. objął funkcję dowodzącego I drużyną w tzw. grupie wypadowej, którą dowodził Mieczysław Białczak „Zawisza”. W lipcu 1948 r. została utworzona nowa Komenda Okręgu północnomazowieckiego o krypt. „Tęcza”, na czele której stanął chor./ppor. Witold Borucki „Babinicz”. Witold Sieczkowski objął funkcję szefa Żandarmerii Okręgowej i wydaje się, że była to niezwykle trafna decyzja. „Biały” bowiem rygorystycznie dbał o przestrzeganie zasad konspiracji i etycznego wymiaru walki. Szczególną uwagę zwracał na godne, żołnierskie zachowanie żołnierzy z patroli NZW wobec ludności cywilnej. Dużo uwagi poświęcał także na przestrzeganiu tajemnic organizacyjnych i posłuszeństwie wobec przełożonych. Konsekwentnie zabraniał korzystania z alkoholu oraz imprez towarzyskich. W organizacji był awansowany do stopnia starszego sierżanta.

Ciężko ranny w starciu z KBW w okolicach Mamina w dniu 1 czerwca 1949 r., został ujęty przez komunistów. Zmarł po kilku godzinach i został pogrzebany w nieznanym miejscu.

Więcej informacji

IPN BU 0180/80 t.1-22, IPN BU 1567/25, IPN BU 0203/1246 t. 1-4, IPN BU 0255/191

R. Radzik, Walczyć jak nasi przodkowie. NZW na Mazowszu Północnym 1945-1954 w fotografiach i dokumentach, Kraków 2022

Autor wpisu
Biogram powstał w ramach projektu pt. „Rozbudowa i obsługa Internetowego Katalogu Żołnierzy Wyklętych”. Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.